Bardzo się cieszymy z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa eversmart products Handels GmbH. Korzystanie ze stron internetowych eversmart products Handels GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, stosowanymi w odniesieniu do strony eversmart products Handels GmbH . Za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych, eversmart products Handels GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Polityka Prywatności zamieszczona na stronie eversmart products Handels GmbH opiera się na pojęciach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasza Polityka Prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy m.in. następujących terminów:

 • a)    dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • (b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c)    Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d)    Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania danych to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • (g) administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 • (h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strony trzecie

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

 • k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

eversmart products Handels GmbH

Schindellegistrasse 65

8808 Pfäffikon SZ

Szwajcaria - Schwyz

E-mail: kontakt@eversmartproducts.ch

Strona internetowa: https://www.eversmartproducts.ch/

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Pan Timo Miczek

eversmart products Handels GmbH

Schindellegistrasse 65

8808 Pfäffikon SZ

Szwajcaria

E-mail: timo@eversmartproducts.ch

Strona internetowa: https://www.eversmartproducts.ch/

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Pliki cookie

Strony internetowe eversmart products Handels GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to niepowtarzalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie eversmart products Handels GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej pod kątem potrzeb użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa eversmart products Handels GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp z naszej witryny, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, eversmart products Handels GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i związanych z nią reklam, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego też eversmart products Handels GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony dla celów statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a ostatecznie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane zawarte w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe, które są w tym kontekście przekazywane administratorowi danych, wynikają z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzane przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, np. firmie kurierskiej, która również będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora, jakim jest oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili, na żądanie, udostępnia każdej osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na jej temat. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

 1. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawne, strona internetowa eversmart products Handels GmbH zawiera dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

 1. Funkcja komentowania na blogu na stronie internetowej

Witryna eversmart products Handels GmbH oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. postach blogowych. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawi komentarz pod wpisem opublikowanym na niniejszej stronie internetowej, oprócz komentarza pozostawionego przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane i opublikowane informacje o czasie wprowadzenia komentarza oraz nazwie użytkownika (pseudonimie) wybranej przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich, publikując komentarz lub zamieszczając treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby mógł on zwolnić się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

 1. Zapisywanie się na komentarze na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczane na blogu eversmart products Handels GmbH mogą być z reguły subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności komentator może subskrybować komentarze pojawiające się po jego komentarzu do danego wpisu na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na opcję subskrypcji komentarzy, administrator wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, za pomocą procedury double opt-in, czy posiadacz podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcję subskrybowania komentarzy można w każdej chwili wyłączyć.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez inny właściwy organ, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie o ochronie danych osobowych, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora danych, w dowolnym czasie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria określające ten okres
 • istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem o ochronie danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez eversmart products Handels GmbH , może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik eversmart products Handels GmbH zapewni niezwłoczne spełnienie prośby o usunięcie danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez eversmart products Handels GmbH , a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, eversmart products Handels GmbH wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, zapewniające odszkodowanie innym administratorom danych za przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania osoby, której dane dotyczą, że zażądała ona od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do danych osobowych lub kopii bądź replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik serwisu eversmart products Handels GmbH będzie załatwiał niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez eversmart products Handels GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik eversmart products Handels GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej na mocy dyrektywy europejskiej i odpowiedniego rozporządzenia, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które podmiot danych przekazał administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem serwisu eversmart products Handels GmbH .

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej w dyrektywie i odpowiednim rozporządzeniu europejskim, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu eversmart products Handels GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub wobec dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli eversmart products Handels GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie do eversmart products Handels GmbH sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, eversmart products Handels GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych prowadzonego przez eversmart products Handels GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem serwisu eversmart products Handels GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i odpowiednie rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, eversmart products Handels GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i odpowiednim rozporządzeniem europejskim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 1. Ochrona danych we wnioskach i w procesie składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile z usunięciem dokumentów nie stoją w sprzeczności inne uzasadnione interesy administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ustawy o równym traktowaniu (Dz. U. 2010 Nr 254 poz. 1700).

 1. Polityka prywatności w zakresie korzystania z serwisu Facebook

Administrator danych umieścił na tej stronie internetowej elementy należące do firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą prowadzącą serwis Facebook jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową, i przez cały czas pobytu na tej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i przechowuje ją.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, kiedy wchodzi na naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka dotycząca danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osoby, których dane dotyczą, w celu zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

 1. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza sieci to zbieranie, kompilacja i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści związanych z reklamą internetową.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy sieci za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność w naszej witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia firmie Google analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, jej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz wobec przetwarzania tych danych przez Google, a także może zapobiec takiemu przetwarzaniu. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą skryptu JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy Google można znaleźć pod adresami https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania remarketingu Google

Administrator danych zintegrował na tej stronie usługi remarketingu Google. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja z Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a w konsekwencji wyświetlanie internautom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.

Operatorem usług Google Remarketing jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania w innych witrynach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może rozpoznać osobę odwiedzającą naszą witrynę, gdy ta będzie następnie odwiedzać witryny należące do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowano usługę remarketingu Google, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, którą wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google AdWords

Administrator danych zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajdzie w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach internetowych odpowiadających danemu tematowi za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Operatorem usług Google AdWords jest firma Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem usługi Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam odpowiadających zainteresowaniom na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej witrynie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym tej osoby zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie służący do konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Pliki cookie służące do konwersji tracą ważność po trzydziestu dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie utracił jeszcze ważności, plik cookie dotyczący konwersji jest wykorzystywany do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego. Plik cookie dotyczący konwersji umożliwia zarówno nam, jak i firmie Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, dokonała sprzedaży, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia łącznej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Instagrama

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy usługi Instagram. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną i który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami oraz rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką zarządzającą usługami Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Instagram), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powiadamiana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z serwisu Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Instagram, Instagram rozpoznaje, którą konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową, i przez cały czas pobytu na tej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie Instagram w tym samym czasie, w którym odwiedza naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do serwisu Instagram, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji oraz obowiązujące zasady ochrony prywatności w serwisie Instagram można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania YouTube

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp nie tylko do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest podmiotem zależnym firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powiadamiana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube w tym samym czasie, kiedy odwiedza naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 1. Metoda płatności: Polityka prywatności dotycząca PayPal jako metody płatności

W tej witrynie kontroler zintegrował elementy systemu PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatności internetowych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość realizacji płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Zarządzanie kontem PayPal odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich oraz otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży, to także dane osobowe związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywać dane osobowe do firmy PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes dla takiego przekazania. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem danych mogą być przekazywane przez firmę PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może udostępniać dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w ich imieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu realizacji (umownej) płatności.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 I lit. a RODO stanowi podstawę prawną dla naszej firmy do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy gość doznałby obrażeń na terenie naszego obiektu, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d RODO. Ponadto operacje przetwarzania danych mogą być wykonywane na podstawie art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają nad tym interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone przede wszystkim dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych przez administratora lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

 1. Okres przechowywania danych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres ich przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia realizacji umowy.

 1. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową, czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana przez generator polityk prywatności w ramach oceny skutków dla ochrony danych we współpracy z firmą RC GmbH, która zajmuje się recyklingiem zużytych notebooków, oraz prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.

Informacje uzupełniające do polityki prywatności

Hosting

Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: usługi związane z infrastrukturą i platformą, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi związane z bazami danych, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi niniejszej oferty online. Naszym dostawcą usług hostingowych jest

cyon GmbH
Brunngässlein 12
CH - 4052 Basel
mail@cyon.ch

Telefon 0800 840 840. Z naszym dostawcą usług hostingowych zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień (umowa ADV).

Politykę prywatności naszego dostawcy usług hostingowych CYON można znaleźć tutaj: https://www.cyon.ch/legal/privacy

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających niniejszą ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu skutecznego i bezpiecznego udostępnienia niniejszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z art. 28 RODO (zawarcie umowy o przetwarzaniu danych). Art. 28 RODO (zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania zamówienia).

GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH I PLIKÓW DZIENNIKA

My, a raczej nasz dostawca usług hostingowych, gromadzimy dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Witryny, z których system użytkownika wchodzi na naszą witrynę

Informacje z plików dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia aktów nadużyć lub oszustw) przez okres maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pomocą interfejsu (a tym samym np. integrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi usług Google. Wskazówki dotyczące stosowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

GOOGLE FONTS

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

TRUSTPILOT

eversmart products Handels GmbH może kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zaprosić Państwa do oceny usług i/lub produktów, które Państwo od nas otrzymali[ w celu uzyskania Państwa opinii i ulepszenia naszych usług [i produktów] ("Cel"). Ponieważ współpracujemy z firmą zewnętrzną, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), w celu zbierania opinii klientów, będziemy udostępniać Trustpilotowi w tym celu Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer referencyjny. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak Trustpilot przetwarza Twoje dane, możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj.

Koniec informacji uzupełniających politykę prywatności.

Ostatnia aktualizacja 19.08.2022.