Algemene voorwaarden

 • 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen eversmart products Handels GmbH (standable.eu) en de klant zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden worden niet erkend.

 • 2 Sluiting van het contract

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel gelden de volgende voorschriften voor het sluiten van contracten standable.eu/agb.

(2) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met eversmart products Handels GmbH, Schindellegistrasse 65, 8808 Pfäffikon SZ, registratienummer (UID): CH-159.620.861 Registerrechtbank: Handelsregister van het kanton Schwyz.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende voorschriften: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst: 1) Selectie van de gewenste goederen 2) Bevestiging door op de knop "Nu bestellen" te klikken 3) Controle van de gegevens in de winkelwagen 4) 5) Inloggen in de internetwinkel na registratie en het invoeren van de logingegevens (e-mailadres en wachtwoord). 6) Opnieuw controleren of corrigeren van de respectieve ingevoerde gegevens. 7) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop "bestellen met kosten" of "kopen". Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de consument terugkeren naar de internetpagina waarop zijn gegevens zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren door te klikken op de knop "terug" in de internetbrowser die hij gebruikt na controle van zijn gegevens, of kan hij het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee nemen we uw aanbod aan. (5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de algemene voorwaarden ook te allen tijde raadplegen op standable.eu/agb bekijken.

 • 3 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt hier plaats binnen 4 werkdagen. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op de dag na de opdracht tot betaling aan de bank die met de overschrijving is belast en, voor alle andere betalingswijzen, op de dag na de sluiting van het contract. Indien de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp gaat pas op de koper over, wanneer deze het voorwerp in handen krijgt, zelfs in geval van verkoop door verzending.

 • 4 Testverplichting

4.1 Testen

De klant moet geleverde of afgehaalde producten onmiddellijk controleren op juistheid, volledigheid en leveringsschade.

4.2 Controle bij de expediteur

In geval van expeditieleveringen moeten eventuele leveringsbeschadigingen op de leveringsbon worden vermeld.

4.3 Bericht

Leveringsschade, onjuiste en onvolledige leveringen/ samenstellingen moeten binnen 5 kalenderdagen vanaf het tijdstip van afhaling of levering schriftelijk per e-mail worden gereclameerd en dienovereenkomstig worden gedocumenteerd. De klant mag een dergelijk product niet in gebruik nemen. De klant moet het in de originele verpakking bewaren zoals hij het heeft ontvangen en contact opnemen met eversmart products Handels GmbH .

 • 5 Terugkeer

5.1 Vrijwillig recht op terugkeer

Eversmart products Handels GmbH hecht er veel belang aan dat de klanten de producten die zij kopen goed vinden. Eversmart products Handels GmbH kent daarom een vrijwillig retourrecht van 30 dagen toe. Voor nieuwe goederen zonder gebruikssporen die met de originele verpakking worden teruggestuurd, betaalt eversmart products Handels GmbH het volledige aankoopbedrag terug. Klanten kunnen elk product in perfecte staat terugsturen, zelfs als ze het gemonteerd hebben. Indien een product niet aan de bovenstaande criteria voldoet, behoudt eversmart products Handels GmbH zich het recht voor om de retour te weigeren, te ruilen of een terugbetaling in de vorm van een tegoedboncode te regelen. Als het product tijdens de levering/montage beschadigd is, moet dit onmiddellijk worden gemeld (zie punt 4).

5.2 Terugkeerprocedure

De voorgenomen terugkeer moet per e-mail worden aangekondigd en gemotiveerd. De goederen moeten met het originele verpakkingsmateriaal worden ingepakt en in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd. De vervoerder voor de ophaling wordt aangesteld door eversmart products Handels GmbH . Eversmart products Handels GmbH zal contact met u opnemen om een afspraak te maken. De goederen moeten worden overhandigd aan de door de verkoper aangestelde vervoerder. De retourverzendkosten bedragen €80,00 en worden niet gedekt door eversmart products Handels GmbH .

5.3 Terugbetaling

De retourzending zal bij ontvangst worden gecontroleerd door eversmart products Handels GmbH . Indien de klacht gegrond is, zal binnen 60 dagen een terugbetaling plaatsvinden op de door de klant opgegeven rekening voor producten die zo goed als nieuw zijn. Voor producten die niet meer zo goed als nieuw zijn, kan eversmart products Handels GmbH als alternatief een omruiling, korting of terugbetaling in de vorm van een tegoedboncode aanbieden.

5.4 Uitsluiting

Op maat gemaakte producten (bv. wat betreft maat of kleur) of producten die in de online shop duidelijk als laatste verkoop/promotie zijn gemarkeerd, kunnen niet worden geretourneerd. Ook leverings- en montagekosten worden niet terugbetaald.

5.5 Niet-toerekenbare opbrengsten

Terugbetaling kan alleen plaatsvinden als eversmart products Handels GmbH de retourzending duidelijk aan een bestelling kan toewijzen. Retourzendingen die niet aan een klant kunnen worden toegewezen, worden gedurende zes maanden door eversmart products Handels GmbH bewaard. Na deze termijn vervalt het recht op terugbetaling.

 • 6 Garantie

6.1 Algemene looptijd

Eversmart products Handels GmbH richt zich op producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om lang mee te gaan. Onze meubelen zijn gemaakt volgens de hoogste normen en met de beste materialen. Toch kan er altijd iets gebeuren. Daarom biedt eversmart products Handels GmbH een garantie van 5 jaar die verder gaat dan de wettelijke garantieperiode.

6.2 Uitzonderingen op de verlengde termijn

De volgende elementen/producten zijn uitgesloten van de vrijwillige garantie van 5 jaar. De wettelijke garantie van 2 jaar is van toepassing:

 • Tafelbladen;
 • Accessoires en randapparatuur.

6.3 Aanvang van de garantie

De garantie vangt aan op het moment van de levering of de fysieke afhaling van de goederen. De garantieperiode loopt door onafhankelijk van de verlening van garantiediensten.

6.4 Dienstverlening

Eversmart products Handels GmbH kan de garantie facultatief geven door:

 • gedeeltelijke en volledige vervanging door een gelijkwaardig gebruikt/gerepareerd product;
 • Vervanging door een nieuw product;
 • Krediet;
 • Prijsverlaging.

6.5 Uitsluitingen

Eversmart products Handels GmbH neemt geen enkele garantie op zich in de volgende gevallen:

 • Het niet in acht nemen van de instructies en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product;
 • Schade veroorzaakt door onjuiste installatie;
 • Schade als gevolg van ongelukken, transport of onjuiste opslag, afstelling of gebruik;
 • Schade veroorzaakt door het beladen van meubelen boven hun gewichtscapaciteit;
 • Artikelen die door eversmart products Handels GmbH zijn blootgesteld aan een omgeving buiten het voor het product bedoelde toepassingsgebied (bv. opslag of blootstelling buitenshuis);
 • Schade veroorzaakt door natuurrampen (bv. water, brand, enz.), vocht, vallen en stoten;
 • Het niet uitvoeren van onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en/of het onoordeelkundig wijzigen of repareren van de producten door de klant of een derde;
 • Schade veroorzaakt door verkeerde reinigingsmethoden of reinigingsproducten;
 • Verkleuring van materialen als gevolg van vlekken, vervuiling, inkt of kleurstoffen;
 • Natuurlijke variaties in de houtnerf;
 • Sporen van normale slijtage;
 • Veranderingen of verkleuringen van de oppervlaktekleur ten gevolge van licht/zonlicht of veroudering;
 • Schade veroorzaakt door schrijfgerei of scherpe voorwerpen;
 • Gebruik van incompatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. stroomvoorziening);
 • op artikelen die door derden zijn vervaardigd of geëtiketteerd, met inbegrip van computermonitoren en toetsenborden;
 • Gevolgschade.

6.6 Slijtageonderdelen

Slijtageonderdelen zoals batterijen, oplaadbare batterijen, netsnoeren, adapters, lampen, enz. zijn van de garantie uitgesloten.

 • 7 Vervaldag, betaling en verzuim

De goederen worden verzonden op rekening of via een van de andere aangegeven betalingswijzen. De klant dient de koopprijs exclusief portokosten te betalen op de zakelijke rekening van de ontvanger die op de factuur vermeld staat - eversmart products Handels GmbH. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, is eversmart products Handels GmbH gerechtigd een forfaitair bedrag van € 20,00 in rekening te brengen voor het in gebreke blijven. Indien na meerdere aanmaningen geen betaling wordt ontvangen van de koper op de rekening van eversmart products Handels GmbH , behouden wij ons het recht voor tot incasso.

 • 8 Bijzondere kenmerken van aankoop op rekening

Betaling op rekening is alleen mogelijk voor consumenten boven de 18 jaar. Het openstaande factuurbedrag is verschuldigd bij ontvangst van de goederen en de factuur.

 • 9 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

 • 10 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen van Zwitserland zijn van toepassing.

 • 11 Contractuele taal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

 • 12 Verzameling, verwerking en gebruik van de persoonlijke informatie van onze klanten

Voor de regelgeving betreffende de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze disclaimer.

 • 13 Ontkenning

13.1 Principe

De aansprakelijkheid wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. eversmart products Handels GmbH is echter in geen geval aansprakelijk voor (i) gewone nalatigheid, (ii) indirecte schade en gevolgschade en gederfde winst, (iii) niet gerealiseerde besparingen, (iv) schade als gevolg van vertraging in de levering, en (v) handelingen en nalatigheden van de hulppersonen van eversmart products Handels GmbH of aangewezen dienstverleners, hetzij contractueel of niet-contractueel.

13.2 Uitzonderingen

Voorts wijst eversmart products Handels GmbH aansprakelijkheid af in de volgende gevallen:

 • onjuiste, niet-contractuele of onwettige opslag, aanpassing of gebruik van de producten;
 • Gebruik van incompatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. stroomvoorziening);
 • het niet uitvoeren van onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en/of het onoordeelkundig wijzigen of repareren van de producten door de klant of een derde;
 • overmacht, in het bijzonder schade veroorzaakt door de elementen, vocht, vallen en stoten, enz., waarvoor eversmart products Handels GmbH niet verantwoordelijk is, en officiële richtlijnen.
 • 14 Toepasselijk recht

Het Zwitserse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is Schwyz.

Einde van de algemene voorwaarden - Status: 26.02.2021